Sungang + Qingshuihe
2010
China / Shenzhen
Urban regeneration towards an international consumption center in Sungang, Qingshuihe.